Kontakt

AZUPIRANU Jakub Prager

ul. Ostrołęcka 16/8
80-180 Gdańsk

tel. 664-499-031

mail: biuro@archeojakub.pl

Wiadomości

Usługi archeologiczne
Serdecznie witam na mojej oficjalnej stronie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą usług archeologicznych.
Więcej >

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym w dalszej części RODO, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Prager prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AZUPIRANU Jakub Prager, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Ostrołęcka 16/8, 80-180 Gdańsk, zwany dalej Administratorem.
 2. Z administratorem danych można kontaktować się:
 1. pod nr telefonu: 664-499-031;
 2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@archeojakub.pl;
 3. pod adresem pocztowym: ul. Ostrołęcka 16/8, 80-180 Gdańsk;
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. (dalej: RODO).
 2. Państwa dane osobowe Administrator przetwarzać będzie w celach wynikających z przepisów prawa, a w szczególności na podstawie postanowień RODO tj.:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
 • udzielania informacji Państwu za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail, na podstawia Państwa dobrowolnej zgody,
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
 • podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonywaniem zawartej z Administratorem umowy, na podstawie której dane osobowe zostały przekazane Administratorowi,
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 • spełnienia ciążących na Administratorze wymogów prawnych, m.in. tj.: udzielanie przez Administratora odpowiedzi na zapytania kierowane przez uprawnione organy publiczne lub sądy,
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 • dochodzenia zgodnych z prawem interesów Administratora, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa,
 1. odbiorcą Państwa danych osobowych:
 1. będą podmioty, które wykażą podstawę prawną i interes prawny, tj.: sądy, prokuratura, policja,
 2. będą podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi na podstawie umów i umów o powierzenie danych tj.: dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym przedsiębiorstwom informatycznym obsługujących Administratora, kancelariom prawnym,
 3. nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu do ich przetwarzania, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń.
 2. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Administrator Państwa danych osobowych, nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - AZUPIRANU Jakub Prager

 

WSTĘP
§ 1

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików „cookies” i innych technologii w ramach strony internetowej www.archeojakub.pl.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2

 1. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie są zbierane w sposób automatyczny żadne dane osobowe. Nie przetwarza się danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, za wyjątkiem tych danych, które zostały przekazane poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na niniejszej stronie, wyrażając w ten sposób dobrowolną zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych
 2. Administratorem danych oraz Operatorem strony internetowej www.archeojakub.pl, jest Jakub Prager prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AZUPIRANU Jakub Prager, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Ostrołęcka 16/8, 80-180 Gdańsk.
 3. Z administratorem danych można kontaktować się:
 1. pod nr telefonu: 664-499-031;
 2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@archeojakub.pl;
 3. pod adresem pocztowym: ul. Ostrołęcka 16/8, 80-180 Gdańsk;
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu, poprzez:
 1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
 3. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem ul. Swobodna 1 we Wrocławiu.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”
§ 3

 1. Przetwarzanie danych opiera się w szczególności na jednej z następujących podstaw prawnych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO):
  1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu zabezpieczenia i realizacji zobowiązań prawnych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów Jakuba Prager prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AZUPIRANU Jakub Prager, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane:
  1. innym osobom fizycznym prowadzących działalność gospodarczą
  2. osobom prawnym, w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, dostawcom usług płatniczych, partnerom IT, kancelariom prawnym, itp.),
  3. organom administracji publicznej (np. urzędom skarbowym do informacji związanych z podatkami).
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania.
 5. W związku z wykorzystywaniem przez stronę plików „cookies”:
  1. tzw. cookies sesyjne - przechowywane będą do czasu korzystania z strony internetowej: www.archeojakub.pl.,
  2. tzw. cookies trwałe – przechowywane będą na urządzeniu końcowym zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej, umożliwiając Operatorowi rozpoznanie przeglądarki w trakcie kolejnego wejścia na stronęwww.archeojakub.pl.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, każdemu przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

INFORMACJE O FORMULARZACH
§ 4

 1. Serwis pozyskuje informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodąużytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

PLIKI „COOKIES”
§ 5

 1. Serwis korzysta z plików „cookies”.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies).
 1. plików „cookies”: sesyjne -służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 2. pliki „cookies” stałe –służą dozbierania danych związanych ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”, które toszczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Podczas pierwszej wizyty na stronie: www.archeojakub.pl, na ekranie komputera, tabletu lub smartfonu wyświetli się komunikat na temat wykorzystywania przez serwis plików „cookies”. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na stosowanie ciasteczek. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać zgodę, poprzez usunięcie ciasteczek i zmieniając ustawienia plików „cookies” z poziomuprzeglądarki internetowej.
 7. wyłączenie obsługi plików „cookies” niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

LOGI SERWERA
§ 6

 1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.