Kontakt

AZUPIRANU Jakub Prager

ul. Ostrołęcka 16/8
80-180 Gdańsk

tel. 664-499-031

mail: biuro@archeojakub.pl

Wiadomości

Usługi archeologiczne
Serdecznie witam na mojej oficjalnej stronie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą usług archeologicznych.
Więcej >

Badania archeologiczne Gdańsk

Czym dokładnie są badania archeologiczne? Termin ten został dokładnie wyjaśniony w ustawie z dnia 23.07.2003 roku  – „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Ustawa ta mówi, że są to wszystkie działania, których głównym celem jest odkrycie, rozpoznanie, zabezpieczenie oraz dokładne udokumentowanie znalezionego zabytku archeologicznego, a więc jakiegokolwiek śladu życia i działalności kultur ludzkich.

Metody badań

W dzisiejszych czasach metody badań archeologicznych są szeroko rozwinięte.  Pozwalają one nie tylko na zbadanie struktur osadniczych, zasięgu danego stanowiska, chronologii, ale również specyfiki prowadzonej gospodarki. Wśród wielu metod wyróżniamy:

Badania wykopaliskowe

Badania wykopaliskowe przeprowadzane są na terenie zlokalizowanym w obrębie ochrony konserwatorskiej, na którym potwierdzono występowanie stanowiska archeologicznego, a prace ziemne pod wykonywane inwestycje, wydobycie minerałów lub prace rolne mogłyby spowodować ich zniszczenie. Badania te wymagają od archeologa dużego zaangażowania. W trakcie prowadzenia badań wykopaliskowych konieczne jest przerwanie prac ziemnych, które mogłyby uszkodzić lub całkowicie zniszczyć cenne stanowiska archeologiczne.

Mając na względzie stopień ważności zabytku badania wykopaliskowe dzielimy na badania sondażowe o wąskim zakresie oraz badania szerokopłaszczyznowe - jak sama nazwa wskazuje o szerokim zakresie działań. Badania sondażowe przeprowadza się na powierzchni, na której znalezione zostały ślady świadczące o niezbyt intensywnym zasiedleniu danego terenu. Przeprowadza się kilka sondażowych wykopów, których powierzchnia obejmuje do 20% całego terenu inwestora. Archeolog na podstawie opisów, fotografii, rysunków i pomiarów sporządza sprawozdanie dotyczące wartości naukowej i znaczenia dla kultury badanego terenu.

Badania szerokopłaszczyznowe przeprowadzane są na stanowiskach, na których odkryto pozostałości po całych osadach lub cmentarzyskach. Mają one istotne znaczenie historyczne i kulturowe, a więc wykopalisko obejmuje całą powierzchnię inwestycji. Podobnie jak przy badaniach sondażowych archeolog na podstawie opisów, pomiarów, fotografii i rysunków sporządza sprawozdanie na temat przebadanego stanowiska.

Badania rozpoznawcze

Obok badań wykopaliskowych przeprowadzane są również badania rozpoznawcze. Zaliczamy do nich proste badania powierzchniowe polegające na zbieraniu z powierzchni ziemi drobnych zabytków oraz jakichkolwiek pozostałości po działalności człowieka, które wydostają się z głębi ziemi dzięki orce lub w wyniku działalności zwierząt. Ich celem jest zlokalizowanie wszystkich stanowisk archeologicznych. Do badań rozpoznawczych zaliczamy również badania sondażowe, w których dzięki odsłonięciu niewielkiej powierzchni możliwe jest znalezienie nieruchomych zabytków. Jedna z prostszych form badań na stanowiskach, na których stwierdzono niewielkie zasiedlenie są również odwierty archeologiczne.

I najważniejsze – analiza i opracowanie wyników

Ważną kwestią przy prowadzeniu badań archeologicznych jest również prawidłowe opracowanie wyników zgodnie z przyjętym systemem informatycznym. Dzięki niemu możliwe są wszechstronne analizy oraz przestrzenna prezentacja danych. To właśnie na ich podstawie konserwator zabytków podejmuje decyzję o rozszerzeniu badań archeologicznych, bądź wydaje zgodę na prowadzenie dalszych prace ziemnych.